Aquateam COWI har drevet laboratorievirksomhet siden tidlig i 1990-årene. Laboratoriet er en viktig del av vår forskningsaktivitet og utfører tester innenfor økotoksikologi, mikrobiologi og testing av ulike rensemetoder.

Laboratoriet leverer ikke tester på oppdrag for kunder. Laboratoriet benyttes som en integrert del av selskapet forskningsaktiviter.

Vi setter opp testrigger, pilotanlegg og reaktorer, og vi tester prosesser i lab-skala, både innen offshore, landbasert industri og VAR. Til enkeltprosjekter kan det settes opp egne analyser, der det er nødvendig for hurtig og kostnadseffektiv oppfølging.

Aquateam COWI gjør mange forsøk i felt, og noe av feltutstyret kan i enkelte tilfeller flyttes ut til andre lokasjoner som er relevante i våre forskningsprosjekt. Våre forskere har erfaring med å etablere forsøksmiljø i felt.

Økotoksikologiske testing

Aquateam COWI undersøker miljøeffekter av alle typer utslipp (industrielle og kommunale) til sjøvann eller ferskvann. Testene er også velegnet som screening av de økotoksikologiske egenskapene til kjemikalier, før evt. mer omfattende testing (f.eks iht. HOCNF).

Aquateam COWI har betydelig erfaring i forsøk, analyser og anbefalinger knyttet til utvikling eller utvelgelse av miljøvennlige kjemikalier.

Akutt giftighet (toksisitet) for vannlevende organismer

Toksisitetstester gjennomføres for å se om et utslipp eller et kjemikalie vil være akutt giftig for organismer (alger, krepsdyr eller bakterier) som lever i utslippsområdet. Dette måles ved korttids laboratorietester. Aquateam COWI gjennomfører følgende tester for akutt toksisitet (giftighet):

Saltvannsarter:

 • Marin alge (Skeletonema costatum): Akutt giftighet måles som hemming av veksthastighet i løpet av 3 dager (EC50 72 timer). EC50 er den testkonsentrasjonen hvor det skjer en reduksjon i veksthastigheten på 50 %.
 • Marin hoppekreps (Acartia tonsa): Akutt giftighet måles som dødelighet i løpet av to dager (LC50 48 timer). LC50 er den testkonsentrasjonen hvor halvparten av dyrene dør.

Ferskvannsarter:

 • Ferskvannsalge (Pseudokirchneriella subcapitata): Akutt giftighet måles som hemming av veksthastighet i løpet av 3 dager (EC50 72 timer). EC50 er den testkonsentrasjonen hvor det skjer en reduksjon i veksthastigheten på 50 %.
 • Vannloppe (Daphnia magna): Akutt giftighet måles som dødelighet i løpet av to dager (LC50 48 timer). LC50 er den testkonsentrasjonen hvor halvparten av dyrene dør.

Andre:

 • Screening bakterietest – Microtox. Måler hemming av lysutsendelse hos brakkvannsarten Vibrio fisheri
 • Nitrifikasjonstest: gjennomføres for å måle en eventuell innvirkning på biologiske rensetrinn i avløpsrenseanlegg
Bioakkumulering

I vannlevende organismer er bioakkumulering den prosessen som fører til økt konsentrasjon av uønskede stoffer i organismen gjennom alle eksponeringsveier deriblant opptak gjennom føde, transport over respiratoriske overflater og kroppsoverflaten generelt. På laboratoriet til Aquateam COWI gjennomføres det fire ulike bioakkumuleringstester:

 • Bioakkumuleringspotensialet til kjemikalier: Log Pow bestemmes vha HPLC. Utføres etter OECD guideline 117
 • PBS (potensielt bioakkumulerbare substanser): Ekstraksjon av f.eks. avløpsvann, prosessvann el.l. for å undersøke om det inneholder potensielt bioakkumulerbare substanser. Ekstraktet analyseres ved HPLC som for kjemikalier.
 • Flerbørstemark: Bioakkumulering av substanser i sedimentprøver ved hjelp av flerbørstemark (Hediste diversicolor). Børstemark lever i sedimentet som ønskes undersøkt, i 28 dager og analyseres for de ønskede substanser etterpå (f.eks. PAH, PCB, tungmetaller).
 • Nettsnegl: Bioakkumulering av substanser i sedimentprøver ved hjelp av nettsnegl (Hinia reticulata). Nettsnegl lever i sedimentet som ønskes undersøkt, i 28 dager og analyseres for de ønskede substanser etterpå (f.eks. PAH, PCB, tungmetaller)
Bionedbrytning

Måling av biologisk nedbrytning gjøres for å vurdere om stoffene i et utslipp kan brytes raskt ned i utslippsområdet eller om de vil være persistente. Slike tester kan gjøres på rene kjemikalier eller på avløpsvann med kompleks sammensetning. Aquateam COWI sitt laboratorie gjennomfører flere ulike bionedbrytbarhetstester:

 • Lett bionedbrytbarhetstester ved 20 °C og 28 dager, f.eks.:
  • OECD 306 (bionedbrytning i sjøvann)
  • BODIS (bionedbrytning av uløselige substanser i sjøvann)
  • Closed bottle ferskvannstester
 • Bionebrytbarhetstester under andre forhold slik som:
  • lavere temperatur
  • lengre varighet
  • akklimatisering/adaptering av bakterier
  • aerobe/anaerobe forhold
  • vann tilsatt sediment, etc.

Laboratorietestene skal simulere de reelle forholdene eventuelt “worst case” forhold ved utslipp.

Utlekking av stoffer fra jord/sediment til vann

Standard utlekkingstester (ristetester) samt simuleringer av reelle utlekkingsforhold utføres i lab.

MEMBRANPILOT

LabBrain-enheten består av en SiC-membran belagt med et anti-fouling lag (AFL) med nanopartikler. Silisiumkarbid (SiC), også kalt karborundum, er det nest hardeste syntetiske materialet noensinne kjent (etter borkarbid). På grunn av sin ekstremt god varmebestandighet, kjemisk stabilitet for både syre og base, gjør materialet velegnet for vannapplikasjoner.
LabBrain-enheten er også utstyrt med en BackPulse hammer (BPH), som bruker høytrykksluft for periodisk rengjøring av membranen og en lavtrykks BackFlush (BF) og en konvensjonell CIP (cleaning in place) som benytter syre og alkaliske kjemikalier.

Membranenheten er konstruert og egnet for pilottester. Enheten er utstyrt med en matepumpe for resirkuleringssløyfen og en resirkuleringspumpe som genererer cross-flow.

FLOTASJONS PILOTANLEGG (DAF)

Flotasjon med DAF (Dissolved Air Flotation) ble utviklet for å forbedre separasjonsprosesser i avløpsvannbehandling. Dette inkluderer forhold knyttet til kjemikaliedosering, motorhastighet (skraper og avløpsvannspumper), avløpsvannsmengde og generert slam.

Flotasjonsenheten til Aquateam COWI er utstyrt med DAF-NIKUNI-pumpe. DAF-NIKUNI pumpe eliminerer behovet for kompressor, stor oppløsningstank, trykkbeholder, omrøring, statisk mikser og annet tilleggsutstyr.

Stor mengde av mikrobobler (opptil 8 % vannkapasitet) gir bedre effektivitet og produktivitet enn tradisjonelle metningssystemer. Turbinpumpen genererer mikrobobler av størrelsen 5 – 30 μm (tradisjonelle flotasjonsenheter genererer 60 – 100 μm), som bedrer fjerning av små partikler (suspendert stoff, olje, fett, flokkulant og andre stoffer fra avløpsvann.

Biogassutstyr

Aquateam COWI har spesialkompetanse i prosesser knyttet til biogassanlegg, herunder un-dersøkelse av forbehandlingsprosessen og optimalisering av denne, men også energiutnyt-telse (biogass) og gjenbruk av biorest og andre produkter.

Fokus hos Aquateam COWI har vært på helhetlig vurdering av vannrensing og slamhåndtering knyttet til sirkulærøkonomi-konseptet, med mål å oppnå størst mulig grad av gjenvinning av energi og ressurser.

Sirkulærøkonomi på avløpsrenseanlegg

Aquateam COWI har utstyr i egen lab som kan benyttes til å bestemme biogasspotensialet fra ulike avfallstyper og substrater.

Biogass utsyr, lab- og pilotskala