Aquateam COWI utfører anvendt forskning innenfor vann og miljø, med fokus på utvikling av nye og forbedrede bærekraftige løsninger. Vi har forskningsprosjekter innen vann, miljø, bioenergi og ressursutnyttelse, og samarbeider tett med myndigheter, industri og miljøteknologileverandører, i tillegg til universiteter og andre forskningsorganisasjoner, for å utvikle kunnskap og metodikk knyttet til blant annet ny miljøteknologi.

VÅR HISTORIE

Aquateam COWI utfører forskningsprosjekter innen vann, avløp, bioenergi, avfall, miljø og ressursutnyttelse. Prosjektene omfatter offentlig finansierte forskningsprosjekter, uavhengig forskning støttet av COWIfonden, og offentlig og privat finansiert oppdragsforskning. Vi samarbeider tett med myndigheter, industri og miljøteknologileverandører, og har også nære samarbeid med andre forskningsorganisasjoner og universiteter og høyskoler i Norge, Europa og andre deler av verden.

Våre svært kompetente forskere har utdannelse og erfaring fra en rekke ulike land, og har bakgrunn innen ulike fagområder, slik at vi som team innehar både bred kompetanse og spisset spesialkunnskap innenfor våre forskningsfelt. Aquateam COWI har nettverk over store deler av verden og har, gjennom over 35 års arbeid innen anvendt forskning og utvikling, etablert relasjoner til en lang rekke samarbeidspartnere innen blant annet miljøteknologi og miljørisiko. Vi legger stor vekt på publisering og formidling, slik at våre forskningsresultater skal nå ut til flest mulig og dermed skape verdi for samfunnet.
 
 
Grunnprinsipper

GRUNNPRINSIPPER

I Aquateam COWI er vi stolte av vår forskningsbaserte kunnskap og kompetanse, våre dyktige og erfarne forskere, og av laboratoriet vårt (link til laboratorie-siden her på de to siste ordene). Vi har fire grunnprinsipper for vårt arbeid:

Anvendt forskning
Vi har fokus på innovasjon og problemløsning, og er nær marked og sluttbruker.

Fleksibilitet
Vi har en pragmatisk tilnærming til problemløsning, og er opptatt av å tenke kreativt og utvise vitenskapelig fleksibilitet. Forskere med varierte bakgrunner tillater oss å ha stor bredde i våre prosjekter, og gjør også at vi kan tilnærme oss problemstillinger fra ulike retninger. Vi bidrar gjerne til utvikling av spesialtilpassede løsninger.

Verdiskapning
Vi har fokus på verdiskapning – både for partnere og kunder, og for samfunnet som helhet – i alt vi gjør. Arbeidet vårt har høy kvalitet, og vi søker nye løsninger og ny innsikt.

Bærekraft
Vi velger bærekraftige prosjekter, og utvikler bærekraftige og relevante løsninger.

VÅR HISTORIE

Aquateam – Norsk Vannteknologisk senter AS ble etablert i 1984 av fire forskere som gikk ut fra NIVA. Selskapet var en knoppskyting støttet av Norges Forskningsråd. I 2013 ble Aquateam solgt til COWI og fikk navnet Aquateam COWI. Som COWIs heleide datterselskap flyttet Aquateam COWI inn i Karvesvingen 2, til samlokalisering med COWI og helt nytt laboratorium. 1. januar 2017 ble det nye Aquateam COWI etablert som en non-profit forskningsorganisasjon.

Helt fra etableringen har Aquateam, og senere Aquateam COWI, samarbeidet med kommunale og interkommunale selskaper og med helse- og miljømyndighetene, både med praktisk driftsbistand og akkreditert prøvetaking, og for å finne innovative løsninger på miljøutfordringer. Mange spennende forskningsprosjekter har sprunget ut fra slike samarbeid. Vi har utarbeidet veiledninger, holdt kurs, gitt praktisk opplæring, og bidratt til at nye og innovative løsninger med høy kost/nytte-faktor er blitt tatt i bruk, blant annet innen vannforsyning, avløpsrensing og slamhåndtering. Ressursgjenvinning og energiutnyttelse i tilknytning til vann- og avløpshåndtering i kommunale og interkommunale selskaper har vært blant våre fokusområder i over 30 år.
 
 

TEKNOLOGIKVALIFISERING SOM SPESIALFELT

Teknologikvalifisering er en av Aquateam COWIs spesialiteter. Vi fungerer gjerne som et bindeledd mellom grunnleggende forskning – fra universiteter, høyskoler og innovative teknologileverandører – og sluttbrukere. Målet er å bistå sluttbrukerne i å finne nye innovative løsninger, og samtidig gjøre det mulig å få nye produkter og prosesser ut på markedet. Aquateam COWI tilrettelegger for omsetning av gode idéer til fungerende løsninger, og bistår partnere og kunder i å redusere tiden fra utvikling til validert produkt.

TEKNOLOGIKVALIFISERING SOM SPESIALFELT
Aquateam COWI – bindeleddet mellom forskning og brukere

Vi bistår gjerne med utarbeidelse av prosedyrer for uttesting tilpasset aktuelle applikasjoner. Dette kan for eksempel inkludere:

  • Litteraturgjennomgang og vurdering av status mht. teknologikvalifisering (TRL)
  • Etablering av testplan og detaljerte prosedyrer for gjennomføring
  • Gjennomføring av laboratorieskala tester
  • Gjennomføring av pilottester under feltbetingelser
  • Dokumentasjon av resultater fra fullskala uttesting

Aquateam COWI har i egen lab (link til siden Vårt laboratorium – Aquateam COWI AS ) et bredt utvalg av testutstyr tilpasset laboratorieskala og pilotskala. Våre verktøy inkluderer en rekke prototyper og labutstyr, testoppsett som kan benyttes i testing i laboratorieskala, og pilotanlegg som kan benyttes i felttesting for teknologikvalifisering av ulike løsninger.

Testpilot for membranteknologi.