Aquateam COWI gjennomfører forskningsprosjekter innen vann, avløp, avfall, miljø og energi- og ressursutnyttelse. Prosjektene omfatter forskningsprosjekter samt offentlig og privat finansiert oppdragsforskning. Vi samarbeider tett med myndigheter, landbasert og offshore industri og miljøteknologileverandører for å utvikle kunnskap og metodikk knyttet til blant annet ny miljøteknologi. Våre svært kompetente forskere har utdannelse og erfaring fra en rekke ulike land, og har bakgrunn innen ulike fagområder, slik at vi som team innehar bred kompetanse og spisset spesialkunnskap innenfor våre forskningsfelt. Vi har nettverk over store deler av verden og har, gjennom over 35 års arbeid innen anvendt FoU, etablert relasjoner til en lang rekke samarbeidspartnere innen blant annet miljøteknologi og miljørisiko.

VÅR HISTORIE

Aquateam – Norsk Vannteknologisk senter AS ble etablert i 1984 av fire forskere som gikk ut fra NIVA. Selskapet var en knoppskyting støttet av Norges Forskningsråd. I 2013 ble Aquateam solgt til COWI og fikk navnet Aquateam COWI. Som COWIs heleide datterselskap flyttet Aquateam COWI inn i Karvesvingen 2, med nytt laboratorium og samlokalisering med COWI som resultat. 1. januar 2017 ble det nye Aquateam COWI etablert som et non-profit FoU-selskap.

Helt fra etableringen har Aquateam, og senere Aquateam COWI, samarbeidet med kommunale og interkommunale selskaper, og med helse- og miljømyndighetene både for å finne innovative løsninger på miljøutfordringer og med praktisk driftsbistand og akkreditert prøvetaking. Mange spennende forskningsprosjekter har sprunget ut fra slike samarbeid. Vi har utarbeidet veiledninger, holdt kurs, gitt praktisk opplæring, bidratt til at nye og innovative løsninger med høy kost/nytte-faktor er blitt tatt i bruk, både innen vannforsyning, avløpsrensing og slamhåndtering. Ressursgjenvinning og energiutnyttelse i tilknytning til vann- og avløpshåndtering i kommunale og interkommunale selskaper har vært et av våre fokusområder i over 30 år.

Vi legger stor vekt på publisering og formidling, slik at våre forskningsresultater skal nå ut til flest mulig og dermed skape verdi for samfunnet.

TEKNOLOGIKVALIFISERING SOM SPESIALFELT

Teknologikvalifisering er en av Aquateam COWIs spesialiteter. Som illustrert i figuren under, fungerer Aquateam COWI som et bindeledd mellom grunnleggende forskning – fra universiteter, høyskoler og innovative teknologileverandører – og sluttbrukere. Målet er å bistå sluttbrukerne i å finne nye innovative løsninger (kost/nyttebasert), og samtidig gjøre det mulig å få nye løsninger ut på markedet. Aquateam COWI tilrettelegger for omsetning av gode idéer til fungerende løsninger.

Aquateam COWI – bindeleddet mellom forskning og brukere.

Vi bistår gjerne med utarbeidelse av prosedyrer for uttesting tilpasset aktuelle applikasjoner. Dette kan for eksempel inkludere:

  1. Litteraturgjennomgang og vurdering av status mht. teknologikvalifisering (TRL=Threshold Readiness Level)
  2. Etablering av testplan og detaljerte prosedyrer for gjennomføring
  3. Gjennomføring av laboratorieskala tester
  4. Gjennomføring av pilottester under feltbetingelser
  5. Dokumentasjon av resultater fra fullskala uttesting (ofte som del av en leveranse)

Aquateam COWI har i egen lab et bredt utvalg av testutstyr tilpasset laboratorieskala og pilotskala. Våre verktøy inkluderer en rekke prototyper og labutstyr, testoppsett som kan benyttes i testing i laboratorieskala, og pilotanlegg som kan benyttes i felttesting for teknologikvalifisering av ulike løsninger.

Testpilot for membranteknologi.

SAMARBEID MED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Aquateam COWI samarbeider tett med universiteter og høyskoler i Norge, Europa og andre deler av verden. For 2022 er det foreløpig planlagt samarbeid med NTNU rundt tre bachelorstudenter, og vi bistår en masterstudent hos UiA.