Aquateam COWI gjennomfører uavhengige forskningsprosjekter innen vann, avløp, avfall, energi- og ressursutnyttelse. Vi samarbeider tett med myndigheter, landbasert og offshore industri (petroleum, fiskeri/havbruk) og miljøteknologileverandører.

Vi består av et nettverk med forskere fra store deler av verden og har, gjennom 30 års arbeid innen anvendt FoU, en lang rekke samarbeidspartnere innen miljøteknologi og miljørisiko.

VÅR HISTORIE

Aquateam – Norsk Vannteknologis senter AS ble etablert i 1984 av fire forskere fra NIVA. Selskapet var en knoppskyting støttet av Norges Forskningsråd. I 2013 ble selskapet solgt til COWI og fikk navnet Aquateam COWI. Som COWIs heleide datterselskap flyttet Aquateam COWI fra Hasleveien til Karvesvingen 2. Nytt laboratorium og samlokalisering med COWI var resultatet.

Den 1. januar 2017 ble det nye Aquateam COWI etablert som et non-profit FoU-selskap.

Selskapet har siden 1986 jobbet med å løse vann- og miljøutfordringer i olje- og gassindustri og å bistå kjemikalie- og teknologileverandører i petroleumssektoren. Oppgavene har inkludert konsulentoppgaver, feltundersøkelser, laboratorietester og FoU-oppgaver (JIP=Joint Industry Projects). I dag fokuseres det utelukkende på FoU-oppgaver i denne sektoren.

Helt fra etableringen i 1984 har selskapet samarbeidet med kommunale og interkommunale selskaper, og med helse- og miljømyndighetene for å finne innovative løsninger på miljøutfordringer, men også med praktisk driftsbistand og akkreditert prøvetaking. Mange spennende forskningsprosjekter har sprunget ut fra slike samarbeid.

Selskapet har utarbeidet veiledninger, gitt opplæring gjennom kurs og praktisk opplæring på stedet, bidratt til at nye og innovative løsninger med høy kost/nytte-faktor er blitt tatt i bruk, både innen vannforsyning, avløpsrensing og slamhåndtering. Ressursgjenvinning og energiutnyttelse i tilknytning til vann – og avløpshåndtering i kommunale og interkommunale selskaper har vært i fokus i over 30 år.

Det legges stor vekt på publisering/formidling, slik at våre forskningsresultater skal nå ut til flest mulig og dermed skape verdi for samfunnet.

Teknologikvalifisering som spesialfelt

Teknologikvalifisering er en av selskapets spesialiteter.  Figuren under illustrerer hvordan Aquateam COWI fungerer som et bindeledd mellom grunnleggende forskning fra universiteter, høyskoler og innovative teknologileverandører og sluttbrukere. Målet er å bistå sluttbrukerne i å finne nye innovative løsninger (kost/nytte basert) samtidig som det gir mulighet for å få nye løsninger ut på markedet.

Aquateam COWI har som ambisjon å skape et godt arbeidsmiljø for forskere som ønsker å omsette gode idéer til løsninger som fungerer.

Aquateam COWI – bindeleddet mellom forskning og brukere

Vi utarbeider prosedyrer for uttesting tilpasset aktuelle applikasjoner. Normal gjennomføring inkluderer:

  1. Litteraturgjennomgang og vurdering av status mht. teknologikvalifisering (TRL=Threshold Readiness Level)
  2. Etablering av testplan og detaljerte prosedyrer for gjennomføring
  3. Gjennomføring av laboratorieskala tester
  4. Gjennomføring av pilottester under feltbetingelser
  5. Dokumentasjon av resultater fra fullskala uttesting (ofte som del av en leveranse)

Aquateam COWI har i egen lab masse testutstyr tilpasset laboratorieskala og pilotskala. Våre verktøy inkluderer en rekke prototyper og labutstyr og testoppsett som kan benyttes i testing i laboratorieskala og pilotanlegg som kan benyttes i felttesting for teknologikvalifisering av løsninger.

Testpilot for membranteknologi.

MILJØRISIKOVURDERING

For å kunne vurdere miljøkonsekvensene av eksisterende forhold og effekten av tiltak, gjennomføres en miljørisikovurdering. Aquateam COWI har vært med i utviklingen av CHARM modellen som danner grunnlaget for miljørisikovurdering av offshorekjemikalier og i utvikling av nasjonalt regelverk for miljørisikovurdering av forurenset grunn (Miljødirektoratet), og har et godt internasjonalt samarbeid og kontaktnett innen feltet.

Aquateam COWI har erfaring med å utvikle verktøy for Miljørisikovurdering av kjemikaliebruk. Her fra samarbeid med TNO i Nederland i prosjekt for OSPAR (myndighetssamarbeidet i Nordsjøen), NOGEPA (Operatørsamarbeidet i Nordsjøen) og EOSCA (Offshore kjemikalieleverandørsamarbeidet i Europa).

SAMARBEID MED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Samarbeid med universiteter og høyskoler i Norge, Europa og andre deler av verden er en naturlig del av hverdagen til Aquateam COWI.

For 2018 er det foreløpig planlagt to Masteroppgaver med studenter som skal jobbe hos Aquateam, en fra Danmark Tekniske universitet (DTU) og en fra Universitet i Stavanger (UiS).  I tillegg gjennomføres en masteroppgave på UiS og en PhD ved Universitet i Aalborg i København i tilknytning til Aquateam COWIs prosjektportefølje i 2018.