RESERVE1 er et forskningsprosjekt som jobber med hvordan prosessanlegg for behandling av organisk avfall og kommunalt slam kan bli en effektiv produsent av grønn energi, gjødsel og bio-produkter.

Gjenvinning av ressurser fra avløpsvannsstrømmer er grunnlaget for sirkulær økonomi. En av de viktigste ressursene som kan gjenvinnes fra rensing av kommunalt avløpsvann er energi.

Avløpsrenseanleggseiere leter etter nye, innovative og kostnadseffektive metoder for energihåndtering, og muligheter for å redusere driftskostnader og bidra til å redusere klimaendringer.

Energinøytrale kommunale renseanlegg

Gjenvinning av energi fra det organiske innholdet i kommunalt slam gjennom anaerob nedbrytning (biogassproduksjon) er en av måtene å oppnå dette på. I dag er status at vi kan klare å gjøre kommunale renseanlegg med energigjenvinning med biogassanlegg energinøytrale.

Samråtning av kommunalt slam med organiske avfallsstrømmer er en fantastisk mulighet til å øke produksjonen slik at anleggene kan produsere energi (grønn energi) som kan utnyttes til ulike formål.

Gjenvinning av fosfor, nitrogen og kalium

Det er mange utfordringer knyttet til å effektivisere samråtningsprosessen med ulike organiske avfallsstrømmer. I et helhetlig perspektiv ligger fremtidens muligheter i gjenvinning av næringsstoffer, spesielt fosfor, men også nitrogen og kalium fra restproduktene i et slikt anlegg.

Det ligger også interessante muligheter i å kunne gjenvinne og produsere andre verdifulle produkter fra råtningsprosessen, som organiske syrer, hydrogen, alkoholer og biopolymerforløpere.

Målet med dette prosjektet er til å fokusere på samråtningsprosessen som en metode for å gjenvinne verdifulle mellomliggende og endelige bio-produkter.

COWIfonden bidrar til utviklingen av fremtidens avløpsrenseanlegg

Prosjektet som er del-finansiert av COWIfonden inkluderer et samarbeid mellom Aquateam COWI som er COWIs FoU-miljø innen Vann og miljø i Oslo, Aalborg Universitetet i København, COWIs VA-faglige miljøer i Danmark, Norge og Sverige, Bergen kommune (Biogass-anlegget) og IVAR (Interkommunalt VA selskap i Rogaland, Stavanger).

Forskningen som skal gjennomføres for COWIfondens budsjett skal danne grunnsteinen for et FoU/konsulent-konsortium av COWI og skandinaviske/europeiske/amerikanske universiteter med mål om å bidra til utvikling av fremtidens avløpsrenseanlegg.

FoU prosjektet RESERVE1 finansiert av COWIfonden.