RenEner-Mar er et forskningsprosjekt som viser hvordan avfall fra marin matproduksjon kan omformes til regional fornybar energi.

Hovedmålet er å optimalisere utnyttelsen av organiske ressurser (i dag: fiskeavfall) tilgjengelige på Vestlandet for skape verdier for offentlig sektor gjennom å øke produksjon av fornybar energi ved kommunale biogassanlegg. Fokus i Bergen er å øke energiproduksjonen og i Stavanger å øke gjenvinning av næringsstoffer fra gassproduksjonsanlegget.

FoU på avløpsslam og marint bioavfall i biogassanlegg

Biogass er en alternativ energiform under rivende utvikling på Vestlandet og med store utviklingsmuligheter. Mengden avløpsslam- og biologisk avfall er økende. Hittil har produksjon av biogass hovedsakelig vært gjennomført med avløpsslam som substrat. På store avløpsrenseanlegg er logistikken enkel og teknologien tilgjengelig.

På Vestlandet er to «store» biogassanlegg under etablering. I Bergen (Bergen Vann- og Avløpsetaten (BVA)) og Stavanger (IVAR IKS) startes de nye anleggene opp i 2016. Begge har ledig kapasitet og «planer» om å inkludere andre avfallsubstrater i sine anlegg. I regionen er det «store» mengder organisk avfall tilgjengelig, og avfall fra marin matproduksjon er et meget interessant substrat for biogass-produksjonen, men kunnskap om blanding med slam i prosessanlegg mangler. BVA og IVAR er på jakt etter nye substrater i tillegg til eget råstoff, slik at de kan øke biogassproduksjonen og redusere driftskostnadene. Begge anleggene er lokalisert slik at de lett kan motta marint avfall.

For å oppnå en effektiv biogassproduksjon må slam og marint bioavfall blandes før samutråtning i biogassanleggene. Kunnskapen om hvordan dette bør gjennomføres er ikke tilgjengelig og FoU er nødvendig. FoU-kompetansen i regionen innen dette fagområdet må bygges opp.

Samarbeid med fiskeoppdrettsindustrien

Den regionale fiskeoppdrettsindustrien er under stress på grunn av behovet for å oppnå betydelig reduksjon av næringsutslipp til fjordene i regionen. I samarbeid med den lokale oppdrettsnæringen undersøker også IVAR for tiden muligheten til å bruke slam generert av fiskeanleggene ikke bare for produksjon av biogass, men også som en alternativ N-kilde for fremtidig organisk gjødselproduksjon sin (Minorga®).

Dette alternativet vil også kreve utvikling av termisk tørkingsteknologi og logistikk for å redusere transportkostnadene for direkte bruk av fiskeavfall som N-kilde i Minorga® gjødselfabrikken. Foreløpige forsøk på pelleteringsegenskapene har vist lovende resultater og vil bli undersøkt videre som en del av fellesprosjektet.

Øke biogassproduksjonen og gjenvinningsgraden av næringsstoffer

Det endelige målet for dette prosjektet er å fremme bruk av samutråtning mellom kommunalt slam, matavfall og fiskeavfall og gjennom å utnytte ledig kapasitet ved eksisterende og nye biogassanlegg til å øke biogassproduksjonen og til å øke næringsstoffer gjenvinningsgrad for regionen.

I prosjektet skal fiskeavfallsfraksjoner testes sammen med avløpslam fra kommunale renseanlegg og matavfall. Fiskeavfall har en høyt fosfor innhold. Å koble næringsstoffgjenvinning med biogassproduksjon gir en bærekraftig løsning som lukker ressurssyklusen.

Det riktigste blandingsforholdet av substrater kan studeres i pilot tester ved bruk av 20 l kontinuerlig omrørte tankreaktorer (CSTR). Disse kan fremskaffe relevante data for fullskala anlegg.

FoU prosjektet finansiert av RFF Vestlandet (prosjekt nr. 259228) sammen med Bergen kommune (BVA) og Det Interkommunale VAR selskapet i Stavanger (IVAR). Aquateam COWI er FoU koordinatoren sammen med Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger.