Aquateam COWI lykkes med næringsforskning

Regjeringen sier i sin politiske plattform at forskningsinnsatsen i næringslivet skal økes. De vil stimulere til mer forskning i nærings-livet og en sterkere samhandling med akademia, og oppfordrer derfor til deltakelse i EUs nye forskningsprogram Horizon 2020.

– Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft, heter det i regjeringen Solbergs politiske plattform.

Bindeledd og bastard

COWIs avdeling innen anvendt forskning og rådgiving knyttet til vannrelaterte miljøspørsmål, Aquateam COWI, har en historie som viser at de lykkes med å hente ut midler fra EUs rammeprogram.

– Vi ser på oss selv som et bindeledd mellom universitet, høgskoler, forskningsinstitutter på den ene siden og næringslivet på den andre, sier Seniorrådgiver Bjarne Paulsrud i Aquateam COWI. – Vi er en bastard i norsk forskningssammenheng. Vi har forskning som levebrød til tross for at vi er et privat firma, og det har ikke helt passet  inn i norske forhold. Først etter utallige EU-prosjekter som forskningspartnere, ble vi akseptert som tilsvarende partnere hos Forskningsrådet, sier Paulsrud.

Får EU-støtte

Aquateam COWI har maktet å hente inn midler fra både Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn-ordningen og EU, og nå også fra EUs siste forskningsprogram, Horizon 2020.- Dette skyldes grundig arbeid over tid med å bygge relasjoner og nettverk ute i Europa. Dette har gitt oss et stort nettverk av industrielle kunder, nasjonalt og internasjonalt. Vi har brukt mye tid og penger på å være til stede i markedet der de faglige diskusjonene og konferansene foregår. Og ikke minst gjelder det å forstå markedet, sier Paulsrud.

Ikke sultne nok

– Det virker som norske bedrifter ikke er sultne nok på å delta i det internasjonale markedet. Flere små og mellomstore norske bedrifter kan lykkes med å hente ut midler fra EU,  nettopp fordi Horizon 2020 legger sterk vekt på næringsrettet forskning, avslutter Paulsrud.

Nye løsninger krever helhetstenkning

– Aquateam COWIs kunnskap om nye teknologiske løsninger og vårt erfaringsgrunnlag knyttet til drift av anlegg, utnyttes til det beste for selskapet og kundene når COWIs ansatte kan anvende denne kunnskapen i skisseprosjekter og mulighetsstudier, sier avdelingsleder Eilen Arctander Vik i Aquateam COWI. Hun fortsetter: – Bruk av nye løsninger og teknologi krever helhetstenkning på et tidlig tidspunkt slik at man ikke låser de mulighetene som et prosjekt gir.  Ikke alle prosjekter åpner for å kunne benytte den nyeste kunnskapen innen fagfeltet, men i de aller fleste prosjektene er det langt flere muligheter enn man vanligvis tror.  I noen prosjekter kan kunden også være villig til å kvalifisere ny teknologi, hvilket åpner muligheten for at COWI kan bygge opp spesialkompetanse som kan utnyttes i nye prosjekter. Dette gir rom for kreativitet, nysgjerrighet og økt interesse for fagfeltet, og muligheter til å kunne løse “nesten umulige oppgaver” på en dokumentert og god måte til beste for miljø og kunde, sier Arctander Vik.

– Når det gjelder å løse miljøproblemer har vi kompetanse til å bevege oss på steder der andre ofte ikke våger, tilføyer Arctander Vik som også tror dette gjør at det blir lettere å rekruttere erfarne fagfolk som ønsker å fordype seg mer i “faget”.

Norsk næringsliv kommer ikke godt ut når vi sammenlignes med forskning og innovasjonstakten i andre land, selv om Norge bruker drøyt 20 milliarder i året på FoU(se indikatorrapport fra  Forskningsrådet). Med en større andel næringsrettet forskning i COWI, bidrar vi positivt til en vekst i FoU. På denne måten skaper vi varige verdier for vårt samfunn og kommende generasjoner.