Ny rapport: Mikroforurensninger og legemidler

En ny rapport fra Norsk Vann bidrar med kunnskapsgrunnlag om kilder og skjebne til mikroforurensninger og legemidler som havner i avløpsvannet, og hvordan disse påvirkes av de mest utbredte behandlingstrinnene på norske renseanlegg.

Rapporten sammenstiller informasjon om hvordan renseprosesser og slambehandling påvirker innholdet av mikroforurensinger og legemidler i avløpsslam og i renset avløpsvann.

For legemidler er utslippet fra norske renseanlegg estimert ut fra målinger og på modeller (salgstall og modellering av ulike typer av renseanlegg). Estimerte miljøkonsentrasjoner (Predicted Effect Consentration – PEC) ble sammenlignet med effektkonsentrasjoner (Predicted No Effect Consentration – PNEC) for å estimere risikokvotienten (PEC/PNEC).

Rapporten finner du her.